Gdańsk, 01.06.2019

REGULAMIN PORTALU REZERWACYJNEGO MUZOSTACJA.COM.PL, SAL PRÓB ORAZ SALI KONCERTOWO WIDOWISKOWEJ

CENTRUM MUZYCZNEGO MUZO STACJA

Home Revolution Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, operator Muzostacja.com.pl wprowadza niniejszy Regulamin realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.)

I. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Usługobiorca korzystając z serwisu, przy użyciu strony WWW oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę, zasady wynajmu i korzystania z Sali prób oraz Sali koncertowej, zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług, zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych z nich korzystających, zasady postępowania reklamacyjnego oraz zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
 2. Regulamin niniejszy jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępnianym nieodpłatnie Użytkownikom przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Regulamin został umieszczony przez Usługodawcę na stronach Serwisu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności prowadzącej do skorzystania z Usług.
 5. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne.
 6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.
 7. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
 8. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW.

III. Regulamin wynajmu i użytkowania

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania oraz użytkowania sal i innych pomieszczeń wspólnych w Muzo Stacji , do których tytuł prawny posiada Wynajmujący.
 2. Regulamin obowiązuje Najemców, Wynajmującego i Uczestników takich Wydarzeń jak: próby, szkolenia, konferencje, warsztaty, prezentacje, koncerty, spektakle, widowiska artystyczne, projekcje filmowe, imprezy estradowe, spotkania autorskie, przedstawienie, projekcja filmowa, pokaz itp.
 3. Najemca nie ma prawa wynajmowania, użyczania lub udostępniania powierzchni Wynajmującego podmiotom trzecim.
 4. Stawkę odpłatności za wynajem pomieszczeń Muzo Stacji – określa cennik zamieszczony na stronie stanowiący załącznik  do niniejszego regulaminu.  Stawki podane w cenniku są kwotami brutto.
 5. Wstępnej rezerwacji można dokonać na stronie muzostacja.com.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 2 tygodnie przed terminem wynajmu sali określając cel wynajmu sali, zapotrzebowanie techniczne (krzesła, stoliki, rzutnik itp.)
 6. Potwierdzenie ostatecznej rezerwacji należy dokonać płatności za pośrednictwem formularza rezerwacji oraz płatności dostępnego pod adresem muzostacja.com.pl
 7. Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez Wynajmującego drogą, mailową w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia rezerwacji. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez Home Revolution Sp.zo.o. jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu.
 8. Ostateczna rezerwacja wynajmu sali w budynku Muzo Stacja przy Uczniowskiej 46 w Gdańsku oznacza, że Najemca zaakceptował warunki niniejszego regulaminu oraz cenę zgodną z cennikiem wynajmu sal zamieszczonym i aktualizowanym na stronie internetowej , bądź zgodną z indywidualnie wynegocjowaną stawką pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.
 9. Najemca aby wynająć sale ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem wynajmu Sali, dokonanie wpłaty za wynajem jest równoznaczne z akceptacją warunki regulaminu.
 10. Faktura zostanie wystawiona w dniu Wydarzenia.
 11. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący może odstąpić od pobierania opłaty wynajem (np. imprezy o charakterze charytatywnym)
 12. Odstąpienie od pobierania opłaty może nastąpić wyłącznie w przypadku o charakterze niekomercyjnym i wymaga złożenia przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie
 13. Najemca otrzymuje dostęp do sali w dniu i godzinie zarezerwowanej na Wydarzenie.
 14. W przypadku przekroczenia czasu wynajmu sali, za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę dolicza się opłatę wg obowiązującego cennika.
 15. Wynajmujący ma prawo do nieudzielenia zgody na przedłużenia wynajmu sali w przypadku nakładających się innych rezerwacji w tym samym czasie.
 16. Wydarzenia mogą odbywać się w każdym dniu tygodnia.
 17. Wynajmujący może odmówić Najemcy możliwości wynajmu, jeżeli stwierdzi, że charakter Wydarzenia w znacznym stopniu narusza dobre imię Wynajmującego, jest niezgodne z jego działalnością statutową, niesie w sobie treści agresywne, pornograficzne lub inne demoralizujące lub obrażające publiczność. Wynajmujący zastrzega sobie również prawo do odmówienia wynajmu w przypadku Wydarzeń o charakterze politycznym (agitacje, propaganda, podżeganie do konfliktu itp.) .
 18. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia sal firmom, instytucjom lub organizacjom, które nie przestrzegały postanowień niniejszego Regulaminu we wcześniejszym terminie.
 19. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na Wydarzeniu Najemcy oraz za jakość i poziom Wydarzenia. Odpowiedzialność za organizację Wydarzenia bierze w całości na siebie Najemca i pełni rolę Organizatora.
 20. Liczba uczestników przewidziana jest na maksymalną ilość osób:
 1. W obrębie całego centrum muzycznego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywaniu napojów alkoholowych, przyklejania bądź przypinania czegokolwiek do ścian.
 2. Najmujący zobowiązuje się do dbania o czystość pomieszczeń oraz pozostawienia Sali po próbie bądź wydarzeniu w takim stanie w jakim została ona przekazana.
 3. Ze sprzętu będącego na wyposażeniu sali można korzystać tylko na terenie sali oraz za zgodą Wynajmującego.
 4. W przypadku Wydarzeń kilkudniowych Najemca może na swoją odpowiedzialność pozostawić w sali przedmioty wartościowe. W takiej sytuacji Najemca powinien zawiadomić o tym fakcie Wynajmującego.
 5. Najemca opuszczając salę po zakończeniu Wydarzenie zobowiązany jest przekazać ją wraz z wyposażeniem Wynajmującemu.
 6. Najemca wspólnie z pracownikiem Wynajmującego, będącym w dniu wynajmu na zmianie, zobowiązani są sprawdzić stan sali i sprzętu.
 7. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń wyposażenia powstałych w okresie wynajmu sali.
 8. Wynajmujący nie ma obowiązku promowania Wydarzenia Najemcy. Całością organizacji łącznie z działaniami promocyjno – marketingowymi zajmuje się Najemca. Wynajem sali nie nosi znamion tzw. współorganizacji, tzn. że Wynajmujący nie utożsamia się z Wydarzeniem. Wsparcie promocji ze strony Wynajmującego jest jedynie aktem jego dobrej woli i wynika z innych ustaleń określonych w zamówieniu najmu. Strony ustalą wtedy dodatkowe koszty związane z działaniami promocyjnymi, które poniesie Najemca (np. druk plakatów, ulotek, artykuły sponsorowane w prasie, spoty radiowe itp.)
 9. W przypadku gdy Najemca chce skorzystać z rzutnika multimedialnego, sprzęt, z którego prezentacja będzie wyświetlana np. laptop musi być własnością Najemcy. Każdy komputer musi być odpowiednio skonfigurowany do pracy z rzutnikiem. Jeśli prezentacja ma być wzbogacona dźwiękiem (nie ogranicza się tylko do obrazu) należy to określić w zamówieniu wynajmu.
 10. Za rzeczy pozostawione w Sali przez Najemcę lub Uczestników, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Najemca odpowiada za działania i zaniechania Uczestników, w tym za wyrządzone szkody, jak za swoje własne.

 IV. Warunki techniczne świadczenia Usługi rezerwacji

 1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca niezbędne jest korzystanie z poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej IE wersja 10 i wyższa, Google Chrome wersja 22 lub nowsza, Safari wersja 5 lub nowsza, Mozilla Firefox wersja 22 lub nowsza, oraz na ekranach o szerokości powyżej 1024px lub urządzeniach mobilnych o szerokości powyżej 768px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne działanie witryny, dlatego w celu uzyskania jej pełnej funkcjonalności należy je wszystkie wyłączyć lub upewnić się, że nie ma konfliktów.
 2. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu możliwe jest po włączeniu w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej opcji akceptowania plików „cookies” oraz wyłączeniu blokady wyskakujących okienek pop-up.
 3. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem prac.
 6. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 7. Rodzaj i zakres oferowanych i świadczonych Usług

Usługodawca świadczy następujące Usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu:

 1. System rezerwacji – Serwis umożliwia Użytkownikowi dokonanie rezerwacji Sali w Muzo stacji przy ulicy Uczniowskiej 46 Usługodawcy dostępnym w Wyszukiwarce na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Płatności – Serwis zapewnia Użytkownikowi możliwość dokonania płatności z tytułu rezerwacji on-line poprzez współpracę z serwisem Przelewy24.
 3. Formularz kontaktowy – Użytkownicy mają możliwość zadawania pytań wyznaczonym pracownikom Usługodawcy za pomocą specjalnego formularza.
 4. Rozpoczęcie korzystania z Usługi
 5. Rozpoczęciem korzystania z Usługi w przypadku Usług dostępnych w oparciu o informacje podane przez Użytkownika jest przesłanie Usługodawcy wypełnionego formularza zawierającego te informacje.

V. Realizacja Usługi rezerwacji sali w przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami

 1. Osoby, które zamierzają dokonać rezerwacji sali za pomocą systemu dostępnego w Serwisie mogą to uczynić tylko po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego pod warunkiem akceptacji postanowień Regulaminu.
 2. Użytkownik jest uprawniony do podawania w formularzu rezerwacyjnym jedynie kompletnych, rzetelnych i merytorycznie poprawnych danych.
 3. Po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego Użytkownik proszony jest o potwierdzenie poprawności wprowadzonych do niego danych.
 4. Użytkownik ma następnie możliwość wyboru formy płatności za rezerwowaną sale.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się na płatność za zarezerwowaną salę za pomocą serwisu Przelewy24, Serwis wysyła potwierdzenie dokonania rezerwacji na podany w formularzu rezerwacyjnym adres e-mail.
 6. Potwierdzenie rezerwacji wysyłane jest pod wskazany przez Użytkownika adres e-mail:
  automatycznie – w przypadku rezerwacji on-line oraz  niezwłocznie po dokonaniu opłaty – gdy Użytkownik korzysta z płatność on- line,
 7. Potwierdzenie rezerwacji zawiera numer dokonanej rezerwacji, który ją identyfikuje.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji w przypadku braku wolnych miejsc. Dotyczy rezerwacji na zapytanie.

VI. Realizacja Usługi rezerwacji w przypadku Konsumentów

 1. Konsument, który zamierzają dokonać rezerwacji sali za pomocą systemu dostępnego w Serwisie mogą to uczynić tylko po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego pod warunkiem akceptacji postanowień Regulaminu.
 2. Użytkownik jest uprawniony do podawania w formularzu rezerwacyjnym jedynie kompletnych, rzetelnych i merytorycznie poprawnych danych.
 3. Po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego Użytkownik proszony jest o potwierdzenie poprawności wprowadzonych do niego danych.
 4. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 4 Konsument może dokonać rezerwacji poprzez naciśniecie stosownego przycisku „Zapłać”.
 5. Po dokonaniu Rezerwacji Usługodawca przesyła Konsumentowi potwierdzenie jej dokonania.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji w przypadku braku wolnych miejsc. Dotyczy rezerwacji na zapytanie.
 7. W przypadku braku wolnych miejsc w wybranym przez Konsumenta terminie Konsument otrzymuje niezwłocznie informację o braku możliwości dokonania takiej rezerwacji na wskazany przez niego adres e-mail.

VII. Rezygnacja z Usługi rezerwacji

 1. Rezerwacja dokonana przez Użytkownika może być anulowana wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rezerwacje@muzostacja.com.pl zawierającej numer rezerwacji przyznany Użytkownikowi.
 2. Rezygnacja z rezerwacji będzie skuteczna tylko wówczas, jeśli zostanie dokonana powyżej 72 godzin przed zarezerwowanym terminem rezerwacji, o ile dzień ten jest dniem roboczym.
 3. Rezygnacja lub zmiana rezerwacji założonej w ramach oferty Promocyjnej, zawierającej restrykcje dotyczące anulacji, nie skutkuje zwrotem kwoty wpłaconej za rezerwację.
 4. Brak dokonania przez Użytkownika rezygnacji z zarezerwowanej sali w sposób wskazany w ust. 1 -2 powyżej albo brak stawienia się w muzo stacji w terminie objętym rezerwacją skutkują obciążeniem Użytkownika kosztami(niezależnie od długości wynajmu, na który została dokonana rezerwacja).

VII. Dokonywanie płatności

 1. Wszystkie ceny usług świadczonych przez Usługodawcę są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług.
 2. Użytkownik rezerwujący salę może uiścić kwotę z tytułu rezerwacji wyłącznie korzystając z systemu płatniczego Przelewy24.
 3. System Przelewy24 jest systemem obsługi płatności dokonywanej on–line na rzecz Usługodawcy.
 4. System płatniczy Przelewy24 stanowi własność i jest obsługiwany przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerska 15
 5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 6. System Przelewy24 działa na podstawie Regulaminu systemu dostępnego pod domeną https://www.przelewy24.pl/regulamin.
 7. Płatności dokonywane za pośrednictwem Przelewy24 odbywają się za pośrednictwem protokołów szyfrowanych w oparciu o technologię SSL.
 8. W przypadku wyboru jako metody płatności karty płatniczej/kredytowej lub przelewu elektronicznego za pomocą systemu Przelewy24 wymagana kwota zostanie automatycznie pobrana z rachunku Użytkownika.
 9. W przypadku wybrania opcji płatności kartą kredytową Usługodawca może kontaktować się z firmą, która obsługuje kartę kredytową Użytkownika, aby sprawdzić, czy jest ona ważna oraz czy nie została zgłoszona jej utrata lub kradzież. Jednocześnie Usługodawca może również sprawdzić, czy na karcie dostępna jest ilość środków wystarczająca do pokrycia kosztów rezerwacji. Jest to tak zwana preautoryzacja na kwotę równą wartości całej rezerwacji. Usługodawca nie obciąży jednak karty kredytowej, chyba że w zarezerwowanej ofercie nie obowiązują standardowe warunki rezerwacji i anulacji.
 10. Za usługi dodatkowe nie objęte zamówieniem złożonym poprzez Serwis Użytkownik zobowiązany jest uregulować należność jako dodatkowa usługa w panelu rezerwacyjnym.
 11. Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od Użytkownika za dokonywane płatności z tytułu rezerwacji sal za pośrednictwem Przelewy24 lub kartą kredytową.
 12. Użytkownik zainteresowany otrzymaniem faktury VAT zobowiązana jest zgłosić to obsługi podając przy tym wymagane dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury.
 13. Usługodawca wystawia fakturę w oparciu o dane wprowadzone przez Użytkownika do formularza rezerwacyjnego oraz wyszczególnione dane podane obsłudze.
 14. Faktura może zostać odebrana przez Użytkownika w recepcji Muzo stacji, w którym dokonano rezerwacji miejsca.

IX. Prawa i Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,
  2. wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych ze świadczeniem Usług,
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym , zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem.
 4. Usługodawca może zablokować na czas nieokreślony możliwość korzystania z Usług Użytkownikowi naruszającemu Regulamin, godzącemu w dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób zakłócającemu funkcjonowanie Serwisu.
 5. Użytkownik pozbawiony możliwości korzystania z Usług posiada jedynie dostęp do treści umieszczonych na stronach serwisu.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. Serwis zawiera dokumenty, materiały i treści stanowiące utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegające ochronie na mocy tych przepisów. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnej.
 8. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku własnego.

X. Odpowiedzialność Usługodawcy i Użytkownika

 

 1. Usługodawca i Użytkownik obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w przypadku, gdy stanowi to konsekwencję braku możliwość skutecznego wykonania usług z winy Użytkownika, np. niemożność dostarczenia potwierdzenia o wykonaniu Usługi z powodu przepełnionej skrzynki e-mail.
 3. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia danych osobowych Użytkownika naruszającego Regulamin.
 4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności w szczególności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  2. informacje oraz materiały udostępnione na stronach Serwisu pobrane i wysłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,
  3. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
  4. podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji będących podstawą realizacji Usługi,
  5. szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez Użytkowników postanowień Regulaminu.

XI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Home Revolution Sp.z o.o. z siedzibą w Sopocie.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej ich realizacji.
 3. Dane, których udostępnienie jest niezbędne do świadczenia danej Usługi zostały oznaczone „gwiazdką”.
 4. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, w tym dane inne niż wskazane w ust. 2 powyżej wyłącznie za zgodą Użytkownika, w celach reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę. Dane takie mogą być przetwarzane również po zakończeniu korzystania z konkretnej Usługi przez Użytkownika.
 5. Usługodawca oświadcza, iż podawanie danych w celu umieszczenia ich w Serwisie jest dobrowolne niemniej jednak niezbędne w celu dokonania prawidłowej rezerwacji miejsca, uiszczenia płatności z tego tytułu oraz wystawienia faktury VAT.
 6. Dostęp do danych wprowadzonych przez Użytkownika do formularza rezerwacyjnego posiada sala, w którym zarezerwowano miejsce.
 7. Usługodawca powierzył przetwarzanie danych osobowych gromadzonych w Serwisie podmiotowi hostującemu strony internetowe Serwisu jakim jest ibc.pl. Spółka ta upoważniona jest do dokonywania operacji na danych wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania usług hostingowych i w zakresie do tego niezbędnym.
 8. Zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności .

XII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Usługodawca przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą elektroniczną, na adres: biuro@muzostacja.com.pl w terminie do 5 dni od daty zakończenia realizacji Usługi lub, jeżeli usługa nie została wykonana w terminie wynikającym z oferty Usługodawcy – w terminie do 5 dni od daty, w jakiej Usługa powinna zostać wykonana. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania do Konsumentów. Zasady zgłaszania reklamacji przez Konsumentów określone zostały w ust. 4 poniżej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Użytkownika. W tym terminie Usługodawca poinformuje Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 4. W przypadku Konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, emailowej na adres biuro@muzostacja.com.pl lub przesyłając ją listem na adres siedziby Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019.
 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmiany stają się skuteczne w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę, przy czym do Umów zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosowane będą postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili zawarcia Umowy
 4. Nowy regulamin będzie publikowany na stronie internetowej.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,.
 6. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy w przypadku sporów, których stroną jest Użytkownik niebędący Konsumentem.
 7. Postanowienia ust. 6 nie dotyczą umów zawartych przez Użytkowników będących Konsumentami. W tym przypadku sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów postępowania cywilnego.