Polityka prywatności

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Zasady Ochrony danych osobowych w spółce Home Revolution sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 3 maja 11, 81-728 Sopot

 

 

 

I. Administrator Danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest biuro@muzostacja.com.pl, lub adres korespondencyjny Home Revolution sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 3 maja 11, 81-728 Sopot., wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000468532, o numerze NIP: 5851466741, REGON: 221918416.

 

II. Dane osobowe

 

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące dane osobowe swoich kontrahentów:

a) dane identyfikacyjne – imię i nazwisko kontrahentów lub osób reprezentujących kontrahentów, nazwa podmiotu gospodarczego, numery rejestrów publicznych jeżeli dana osoba je posiada,
b) dane kontaktowe – numer telefonu, adres poczty elektronicznej, fax
c) dane korespondencyjne – adres zamieszkania, adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny),
d) inne dane – dotyczące zawartych umów, dane finansowe, numery rachunków bankowych;

III. Cele i podstawa przetwarzania danych

 

Wyżej wskazane dane osobowe są przetwarzane w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu:

a) realizacji zawartej umowy, gdzie podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. b RODO;
b) udokumentowania danej czynności prawnej i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego, gdzie podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. c RODO;
c) wewnętrznych celów Administratora Danych Osobowych w tym zakresie prowadzenia raportów, statystyk gdzie podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
d) archiwizowania oraz przechowywania w zakresie zabezpieczenia informacji na wypadek ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony, gdzie podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
e) rozpatrywania reklamacji w razie ich zgłoszenia przez kontrahentów w zakresie nieprawidłowego wykonywania umów przez Administratora Danych Osobowych, gdzie podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
f) prowadzenia działań marketingowych, gdzie podstawę stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą.
g) kontaktu z wykorzystaniem formularza kontaktowego, dane wpisane w formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z regulaminem.

Regulamin kontaktu:

Firma Home Revolution sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 3 maja 11, 81-728 Sopot, zastrzega sobie prawo do zachowania korespondencji w celu odpowiedzi na zapytanie oraz przetwarzania w przypadku przyszłych zapytań. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IV. Uprawnienia osób, które dane osobowe są przetwarzane

 

1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora danych:

a) prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b) prawo dostępu do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
c) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Administrator Danych Osobowych niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania Danych osobowych osoby, która złożyła sprzeciw w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy dalszego ich przetwarzania, a w szczególności niezbędne jest dla ochrony interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora Danych Osobowych.

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem Danych Osobowych w formie pisemnej na adres jego siedziby z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

3. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

a) w formie pisemnej na adres: Home Revolution sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 3 maja 11, 81-728 Sopot;
b) drogą e-mailową na adres: biuro@muzostacja.com.pl;

4. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, a w szczególności:

a) jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.
b) jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie;
c) z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek;

5. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
6. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
7. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail..

V. Odbiorcy danych

 

1.W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator Danych osobowych uprawniony jest do ujawnienia zgromadzonych danych osobowych zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

a) dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
b) podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności;
c) podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe,
d) agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych);
e) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej oraz partnerom handlowym.

2.W przypadku uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane nią objęte mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
3.Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VI. Okres przetwarzania

 

1.Okres przetwarzania danych przez Administratora Danych Osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania danych osobowych. Zgromadzone Dane osobowe przetwarzane są przez czas współpracy pomiędzy Administratorem Danych Osobowych a osobą, której dane dotyczą, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

2.Okres przetwarzania danych może być przedłużony jeżeli przetwarzanie okaże się niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie wyłącznie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3.Po upływie okresu przetwarzania Dane osobowe osób, których dotyczą są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VII. Bezpieczeństwo danych

 

1.Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

2.Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
3.Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Regulaminie oraz Polityce prywatności

4.Dane każdego użytkownika są anonimowe, wyjątkiem jest formularz kontaktowy który umożliwia przesłanie zapytania biznesowego wyłącznie na nasze serwery pocztowe. Administratorem serwera pocztowego jest firma IBC.pl z siedzibą w Kępnie przy ul. Przemysłowa 1A/17. Zarówno firma Home Revlution jak i IBC dokładają wszelkich starań aby korespondencja oraz dane użytkowników były bezpieczne.

VIII. Dane kontaktowe

 

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@muzostacja.com.pl, lub adres korespondencyjny Home Revolution sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 3 maja 11, 81-728 Sopot.

IX. Ciasteczka

Wykorzystujemy narzędzia z pakietu Google Analytics za ich pomocą określamy długość przebywania użytkownika w witrynie, jego lokalizację, urządzenie z którego korzysta do przeglądania witryny, język ustawiony w przeglądarce oraz wszelkie niezbędne dane wykorzystywane przez pakiet Google.

Do analizowania zachowań użytkowników wykorzystujemy tz. Heat Maps – analizują zachowanie użytkownika na stronie oraz miejsca w których nastąpiło kliknięcie. Rozszerzenie to nie pozwala na dokładną identyfikację użytkownika witryny.

X. Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

XI. Analiza statystyk

Wykorzystujemy narzędzia z pakietu Google Analytics oraz Heat Maps, dokładne informacje zostały zawarte powyżej w zakładce ciasteczka.

XII. Z kim dzielimy się danymi

Dane o statystykach odwiedzin są przesyłane do firmowego konta Google umożliwiającego agregację danych. Dane użytkowników w tym adresy email nie są sprzedawane do firm trzecich.

XIII. Jak długo przechowujemy twoje dane

Dane osobowe są przechowywane na naszych skrzynkach pocztowych do późniejszej weryfikacji. Nie określono maksymalnego czasu ich przechowywania.